HTML: Chèn hình ảnh vào trang Web


1. Các loại ảnh :
a. Ảnh Gif (Graphics Interchange Format): được sử dụng phổ biến nhất trong các tài liệu HTML, dễ chuyển tải, ngay cả các kết nối sử dụng MODEM tốc độ chậm, hổ trợ 256 màu GIF. Các file GIF được định dạng không phụ thuộc phần nền
b. Ảnh JPEG (Joint PhotoGraphic Expert Group) có phần mở rộng .JPG, là loại ảnh nén mất thông tin, nghĩa là ảnh sau khi bị nén không giống như ảnh gốc. Tuy nhiên, trong quá trình phát lại thì ảnh cũng tốt gần như ảnh gốc. JPEG hỗ trợ hơn 16 triệu màu và thường được sử dụng cho các ảnh có màu thực.
c. Ảnh PNG (Portable Network Graphics) nén không mất dữ liệu
2.  Chèn hình ảnh
Cú pháp:
<IMG Src=URL  Border=n Alt=”Nội dung thay thế”>
    URL: địa chỉ của tập tin hình ảnh, thường sử dụng địa chỉ tương đối, 
ví dụ:    <img src=”../image/hinh.gif”> không phụ thuộc vị trí của tập tin ảnh trên đĩa
     n: độ dày của đường viền, tính bằng pixel
     Alt: Nội dung thay thế sẽ hiển thị khi hình không load được, hoặc khi đưa chuột ngang qua hình
3. Các thuộc tính của ảnh:
a. Dàn văn bản quanh hình ảnh:
               <IMG SRC=URL  Align= left> Nội dung văn bản quanh hình ảnh
               <IMG SRC=URL  Align= Right> Nội dung văn bản quanh hình ảnh
                Ví dụ:

b. Kích thước ảnh:
                 <IMG width=Value Height=Value>
                 Ví dụ:
<html>
<head><title>Image</title></head>
<body>
           <img src="../image/Blue%20hills.jpg" width="150" height="150">
</body>
</html>
c. Chặn văn bản bao quanh hình:
Canh lề khi dàn văn bản xung quanh một ảnh sẽ tác động đến tất cả các văn bản sau đó nếu không chèn vào một dòng kẽ đặc biệt. Thuộc tính CLEAR trong tag BR làm cho văn bản không bắt đầu nếu lề cụ thể không bị xóa đi (nghĩa là tại cạnh dưới của ảnh)
Cú pháp:
                <BR CLEAR=Right> : Ngăn chặn văn bản dàn bên lề phải của ảnh
                <BR CLEAR=Left> : Ngăn chặn văn bản dàn bên lề trái của ảnh
                <BR CLEAR=All> : Ngăn chặn văn bản dàn hai bên lề của ảnh
d. Thêm khoảng trống xung quanh ảnh
Nếu không muốn văn bản dàn xung quanh lề trái của ảnh thì ta có thể thêm khoảng trắng xung quanh ảnh
Cú pháp:
               <IMG SRC=URL HSPACE=n VSPACE=m>
              HSPACE=n: Khoảng trắng được tính bằng pixel sẽ thêm vào cả bên phải và bên trái của ảnh
              VSPACE=m: Khoảng trắng được tính bằng pixel sẽ thêm vào cả bên trên và bên dưới của ảnh
e. Canh lề cho ảnh: Có thể canh lề cho ảnh so với một dòng văn bản trong một đọan
Cú pháp:
              <IMG SRC=URL ALIGN= “Direction”>Văn bản muốn canh lề so với ảnh
Direction: gồm các giá trị: top, bottom, middle, texttop
            Ví dụ:

4. Dùng ảnh làm liên kết:
Có thể dùng hình ảnh để tạo một liên kết đến một trang khác, hoặc nếu có một ảnh lớn, bạn có thể tạo ảnh nhỏ hơn hoặc một biểu tượng cho nó để nó có thể hiển thị nhanh chóng trên trang web, sau đó tạo liên kết để đưa người truy cập đến ảnh có kích thước thật
Cú pháp:
             <A HREF=”Địa chỉ trang liên kết”>
                       <IMG SRC=URL Alt=”nội dung thay thế”>Nhãn
             </A>

Related Posts
Previous
« Prev Post