Code Pascal: Cấu trúc lặp WHILE...DO


Viết chương trình tính trung bình của n số (nhập từ bàn phím)
Program Trung_binh_day_so ;
VAR
                        n, count : Integer ;
                        x, sum, average : real ;
BEGIN
                        count := 1 ;
                        sum   := 0 ;
            Write (' Nhập n = ');      readln (n) ;
                        WHILE  count  < n+1  DO
                                    BEGIN
                                                Write (' Nhập giá trị thứ' , count,' của x = ' ) ;
                                                readln (x) ;
                                                sum  := sum + x ;
                                                count := count + 1 ;
                                    END ;
                        average:=  sum/n ;
                        Writeln (' Trung bình là ='  , average : 10 : 3 ) ;
                        Writeln (' Nhấn Enter để thoát ...' ) ;
                        Readln ;
END. 

Related Posts
Previous
« Prev Post