SQL Server: Câu lệnh tạo bảng bằng truy vấn SQL


Cú pháp:

CREATE TABLE  table_name
 (
    {colname_1  col_1_properties   [constraints_1 ]
    [,{colname_2 col_2_properties  [constraints_2 ]]
    ...
    [,{colname_N col_N_properties  [constraints_N ]]
    [table_constraints]
 )

Ví dụ 1: Câu lệnh tạo bảng NHANVIEN gồm các cột: Manv, hoten, ngaysinh, diachi, dienthoai:
CREATE TABLE NHANVIEN(
        manv char(10) not null,
        hoten char(30) not null,
        ngaysinh datetime null,
        diachi char(50) null,
        dienthoai char(6)  null
)
Ví dụ 2: Câu lệnh tạo bảng giống ví dụ 1, với ràng buộc số điện thoại của nhân viên phải có dạng: '######' chẳng hạn: 825858:

CREATE TABLE nhanvien(
        manv char(10) not null,
        hoten char(30) not null,
        ngaysinh datetime null,
        diachi char(50) null,
        dienthoai char(6)  null
        constraint check_dienthoai
           check (dienthoai like '[0-9][0-9][0-9]
                                   [0-9][0-9] [0-9]')
)
Ví dụ 3: Câu lệnh tạo bảng giống ví dụ 1, chỉ định giá trị mặc định là 'không biết' cho cột diachi trong bảng NHANVIEN:

CREATE TABLE nhanvien(
        manv char(10) not null,
        hoten char(30) not null,
        ngaysinh datetime null,
        diachi char(50) default 'khäng biãt',
        dienthoai char(6)  null
)
Ví dụ 4: Tạo bảng NHANVIEN với khóa chính là manv:
CREATE TABLE nhanvien(

        manv char(10) primary key,
        hoten char(30) not null,
        ngaysinh datetime null,
        diachi char(50) null,
        dienthoai char(6)  null
)
Related Posts
Previous
« Prev Post