HTML: Một số thẻ HTML cơ bản

1. Thẻ <FONT>:
- Dùng định dạng font chữ
- Định dạng Font chữ cho cả tài liệu thì đặt thẻ <font> trong phần <body>
- Định dạng từng phần hoặc từng từ thì đặt tại vị trí muốn định dạng
Cú pháp:
<font face=”fontName1, fontName2, fontName3” size=giá trị color=”#rrggbb”>                                  Nội dung hiển thị
</font>
Ví dụ:

<body>

<font size = 22 color = "#e3e3e3" face = "Arial, Time New Roman">

Chào mừng các bạn đến với website
</font>

<p> Học <font color="green" size = 21>kỹ thuật lập trình miễn phí

</font> rất thú vị

</body>


2. Thẻ <BODY>:
- Chứa nội dung chính của trang
Cú pháp:
<BODY>
Nội dung chính của trang
</BODY>      
Các thuộc tính của <Body>
 • BgColor: thiết lập màu nền của trang
 • Text: thiết lập màu chữ
 • Link: màu của siêu liên kết
 • Vlink: màu của siêu liên kết đã xem qua
 • Background: dùng một hình làm nền cho trang
 • LeftMargin: Căn lề trái
 • TopMargin: Căn lề trên của trang
Ví dụ:
<body bgcolor=”#0000ff” text=”red”>

           <font color = "blue">Chữ màu xanh hay màu đỏ ?</FONT>
</body>


3. Thẻ <img>:
- Chèn một hình ảnh vào trang Web
Cú pháp:
             <img src=”url” alt=”text” width=giá trị height=giá trị border=giá trị>

Các thuộc tính của <img>:

 • src: xác định đường dẫn tới tập tin ảnh cần sử dụng.
 • alt: chứa nội dung văn bản thay thế cho hình ảnh khi hình không tải về được.
 • width, height: xác định kích thước chiều rộng, chiều cao hình ảnh.
 • align ="left/right/top/bottom": căn lề giữa hình ảnh và văn bản.
 • border: độ dày đường viền của ảnh.
Ví dụ
<img src="/img/bnKythuatlaptrinh.jpg" alt="Ảnh banner" width=720px height=100px>

4. Thẻ <bgSound>:
- Chèn âm thanh vào trang Web. Âm thanh được phát tự động khi người dùng mở trang Web.
Cú pháp:
              <bgSound src=”đường dẫn file nhạc” loop=giá trị>
     
     Các thuộc tính của <bgSound>:

 •      src: chứa địa chỉ file nhạc, có phần mở rộng .mp3 , .mdi, v.v...
 • ·     loop: xác định chế độ lặp lại của bài hát, nếu giá trị<0 thì lặp vô hạn, giá trị=n thì lặp lại n lần rồi tự động tắt.
Ví dụ: <bgSound src="../music/bientinh.mp3" loop=1>

5. Thẻ <embed>:
- Đưa âm thanh trực tiếp vào trang WEB
Cú pháp:
 <embed src="Url" >
Ví dụ:
            <embed src="clouds.mid" width="200" height="150">

6. Thẻ <Marquee>:
- Điều khiển đối tượng chạy một cách tự động trên trang Web
Cú pháp:       
 <Marquee>Đối tượng</Marquee>
Các thuộc tính của Marquee:

 •        Direction =up/down/left/right thiết lập hướng chạy
 •        Behavior =alternate: đối tượng chạy từ lề này sang lề kia và ngược lại.
Ví dụ:
<Marquee direction=right>Đối tượng chạy từ trái sang phải</Marquee>

7. <!--Ghi chú -->: Nội dung trong cặp thẻ này không hiển thị trong trang
Cú pháp:
<! -- Nội dung lời chú thích -->
Ví dụ:
<!--Đoạn html hiển thị danh sách menu>

8. <DIV>, <SPAN>:
- Chia văn bản thành các khối, có chung một định dạng
·         <DIV> chia văn bản thành một khối bắt đầu từ một dòng mới.
·         <SPAN> tách khối nhưng không bắt đầu từ một dòng mới
Cú pháp:
<DIV>Nội dung của khối bắt đầu từ một dòng mới </DIV>
<SPAN>Nội dung của khối trong 1 dòng </SPAN>
Ví dụ:
<body>
<div>Khối 1
     <p>Thẻ div này được sử dụng để gom nhóm các đối tượng
     <p>Mặc định, div được sử dụng để tách các khối văn  bản
</div>
<div align="right">
      <font size=4 color ="pink" face = "arial">Khối thứ 2
            <p>Khối 2<br>
            <h2>Bạn thấy bài học thú vị chứ ?</h2>
       </font>
</div>
<p> Đoạn văn bản thứ 2 được căn lề phải
<span style = “font-size=25; color=green”>Định dạng thông thường
</span> được áp dụng lên tất cả các phần tử trong trang
</body>


Related Posts
Previous
« Prev Post