Code VBA: Kiểm tra một số nguyên (>2) có phải là số nguyên tố hay không


Bài toán: Kiểm tra một số nguyên (>2) có phải là nguyên tố hay không ?
Dim so As Integer 
Dim uoc As Integer 
Dim nguyento As Boolean 
nguyento = True 
For uoc = 2 To Int(so / 2) 
  If so Mod uoc = 0 Then 
       nguyento = False 
       Exit For 
   End If 
Next 
If nguyento Then 
   Msgbox "là số nguyên tố" 
Else 
   Msgbox "không là số nguyên tố !" 
End If 

Related Posts
Previous
« Prev Post