Code VBA: Cấu trúc WHILE … WEND

Ví dụ 1: Tính tổng các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến 50 

Dim i As Byte 
Dim tong As Integer 
tong = 0 
i = 3 
While i <= 50 
   tong = tong +i 

   i = i + 3 
Wend 
Msgbox tong 


Related Posts
Previous
« Prev Post