Code VBA: Cấu trúc IF...END IF


// Kiểm tra và trả lời một số là chẵn hay lẻ:
If so Mod 2 = 0 Then 
    Msgbox “Là số chẵn !” 
Else 
    Msgbox “Là số lẻ !” 
End If 

//Cho biết tháng (số nguyên) rơi vào đầu năm (1..4), giữa năm (5..8) hay cuối năm (9..12)
If thang >=9 Then 
 Msgbox “Cuối năm “ 
Else 
  If thang >=5 Then 
   Msgbox “Giữa năm “ 
  Else 
   Msgbox “Đầu năm “ 
  End If 
End If 

Related Posts
Previous
« Prev Post