Code VBA: Cấu trúc FOR...NEXT

//Tính tổng các số từ 1 đến 50, giá trị được lưu vào biến tong: 

Dim i As Byte 
Dim tong As Integer 

tong = 0 
For i = 1 To 50 
     tong = tong +i 
Next 
Msgbox tong 

//Tính tổng các số chia hết cho 3 từ 1 đến 50, giá trị được lưu vào biến tong:

Dim i As Byte 
Dim tong As Integer 
tong = 0 
For i = 3 To 50 Step 3 
    tong = tong +i 
Next 
Msgbox tongRelated Posts
Previous
« Prev Post