Code VBA: Câu lệnh tạo Bảng trong Access (Microsoft Access SQL)


Ví dụ 1: Tạo bảng mới có tên là SINHVIEN

Sub CreateTable1()
    Dim dbs As Database
    Set dbs = OpenDatabase("QLSV.mdb")
 
   'Tạo bảng mới với 2 trường (field)
    dbs.Execute "CREATE TABLE SINHVIEN (MaSV CHAR, TenSV CHAR);"

    dbs.Close

End Sub

Ví dụ 2: Tạo 1 bảng mới có tên là SINHVIEN với 2 trường có kiểu dữ liệu text, 1 trường có kiểu dữ liệu Date/Time, một chỉ mục duy nhất với cả 3 trường.


Sub CreateTable2()

    Dim dbs As Database
    Set dbs = OpenDatabase("QLSV.mdb")
   
    dbs.Execute "CREATE TABLE SINHVIEN " _
        & "(MaSV CHAR, TenSV CHAR, " _
        & "NgaySinh DATETIME, " _
        & "CONSTRAINT SinhVienConstraint UNIQUE " _
        & "(MaSV , TenSV, NgaySinh));"

    dbs.Close

End Sub


Related Posts
Previous
« Prev Post