Code Pascal: Nhập một xâu, kiểm tra xâu có đối xứng không


Yêu cầu: Nhập một xâu, kiểm tra xâu có đối xứng không 
procedure test_xaudoixung;
var  s: String;
i,j,count:integer;
begin
     write('Nhap vao xau s=');
     readln(s);
     i:=1; j:=length(s);
     count:=0;
     while( j >= i) do
     begin
          if s[i] <> s[j] then
          begin
             count:=1;
             break;
          end
          else
          begin
               inc(i);
               dec(j)
          end;
     end;
     if count=0 then writeln('Xau doi xung')
     else
         writeln('Xau ko doi xung');
end;
Related Posts
Previous
« Prev Post