Code Pascal: Cấu trúc rẽ nhánh IF..THEN..ELSE (cơ bản)


//Tính căn bậc 2 của một số
PROGRAM Tinh_can_bac_hai ;
VAR  
            a : Real ;
BEGIN
            Write ( Nhập số a =  );
            Readln(a) ;
            IF a < 0 THEN Write (' a : 10 : 2 , là số âm nên không lấy căn được !!! ')
            ELSE
                  Writeln (' Căn số bậc 2 của , a : 2 : 2 , la , SQRT(a) :10 : 3 ');
            Readln; {Dừng màn hình để xem kết quả}
END. 

Related Posts
Previous
« Prev Post