Code C-C++: Viết chương trình nhập vào 3 số. In ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất.


//Đề bài: Viết chương trình nhập vào 3 số. In ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất.
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main(){ 
      float a,b,c; // Khai báo 3 biến a, b,c
      cout<<"\n Nhap gia tri a:"; cin>>a; 
      cout<<"\n Nhap gia tri b:"; cin>>b; 
      cout<<"\n Nhap gia tri c:"; cin>>c; 

      float max=a;  //Gán giá trị lớn nhất bằng a
      if(max<b) max=b; 
      if(max<c) max=c; 

      float min=a;  //Gán giá trị nhỏ nhất bằng a
      if(min>b) min=b; 
      if(min>c) min=c;
      cout<<"\n So lon nhat la: "<<max<<"\n So nho nhat la: "<<min; 
      getch();
}

Related Posts
Previous
« Prev Post