Code C-C++: Bài toán kiểm tra năm nhuận, với năm nhập từ bàn phím.


//Yêu cầu: Nhập vào năm, in ra màn hình thông báo năm nhuận hay không.
//Code C++:
#include <iostream.h>
void main(){
          int nam;
          cout << “Nhap nam = “ ; cin >> nam ;
                    /*---Điều kiện để tính năm nhuận là năm chia hết cho 4 và không chia hết cho 100     hoặc năm chia hết cho 400 -----&/
                    if ((nam%4 == 0 && nam%100 !=0) || nam%400 == 0)
                              cout << nam << "la nam nhuan” ;
                    else
                              cout << nam << "la nam khong nhuan” ;
}

Related Posts
Previous
« Prev Post