Code C#: Ví dụ vòng lặp FOR


//Ví dụ 1: Viết chương trình C# sử dụng cấu trúc FOR in ra màn hình kết quả như sau:
*******
******
*****
****
***
**
*
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace FOR_LOOP_1{
class Program{
static void Main(string[] args){
     int i,j;
     for(i=0;i<=6;i++){
           for(j=1;j<=7-i;j++) Console.Write("*");
           Console.Write("\n"); 
     }
Console.ReadLine(); 
   }
 }
}

//Ví dụ 2: VCT C# sử dụng cấu trúc FOR in ra màn hình kết quả như sau:
1******
12*****
123****
1234***
12345**
123456*
1234567

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace FOR_LOOP_2{
class Program{
static void Main(string[] args){
int i,j,k;

   for (i = 1; i <= 7; i++) {
       for (j = 1; j <= i; ++j)
             Console.Write(j);
       for (k = 7 - i; k >= 1; k--)
             Console.Write("*");
   Console.Write("\n");
}
Console.ReadLine();
  }
 }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post