Code C#: Ví dụ switch..case - Nhập vào tháng, năm từ bàn phím. In ra tháng có bao nhiêu ngày.


//Viết chương trình Console Application, cho phép nhập vào tháng, năm từ bàn phím. 
//Kiểm tra xem tháng đó có bao nhiêu ngày. 
//Gợi ý: Sử dụng cấu trúc switch...case
class Program
    {
        static void Main()
        {
            int m, y;
            Console.Write("Nhap vao thang: ");
            m = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap vao nam: ");
            y = int.Parse(Console.ReadLine());
            switch (m) {
                case 1:
                case 3:
                case 5:
                case 7:
                case 8:
                case 10:
                case 12:
                    Console.WriteLine("Thang {0} co 31 ngay",m);
                    break;
                case 4:
                case 6:
                case 9:
                case 11:
                    Console.WriteLine("Thang {0} co 30 ngay",m);
                    break;
                case 2:
                    if ((y % 4 == 0 && y % 100 != 0) || (y % 400 == 0))
                        Console.WriteLine("Thang {0} co 29 ngay", m);
                    else
                        Console.WriteLine("Thang {0} co 28 ngay",m);
                    break;
            }
            Console.ReadLine();
        }
    }

Related Posts
Previous
« Prev Post