Code C#: Ví dụ về LỚP và ĐỐI TƯỢNG


//Ví dụ 1: Tạo lớp SINHVIEN gồm
- Các thuộc tính: maSV, tenSV, lop, diemtoan, diemly, diemhoa, diemtb;
Yêu cầu:
1. Xây dựng các phương thức khởi dựng  của lớp SINHVIEN với các tham số khác nhau
2. Xây dựng các phương thức của lớp SINHVIEN: nhapDL(), TinhdiemTB(), inDL();
3. Khởi tạo 3 đối tượng thuộc lớp SINHVIEN theo các cách khác nhau. Nhập dữ liệu và in kết quả ra màn hình
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace Class_basic
{
    public class SINHVIEN {
        string maSV;
        string tenSV;
        string lop;
        float dt, dl, dh,dtb;
        //Khai bao cac phuong thuc khoi dung cua lop SINHVIEN
        public SINHVIEN() {
            maSV = "";
            tenSV = "";
            lop = "";
            dt = dl = dh = 0;
        }
        public SINHVIEN(string masv, string tensv, string lop, float dt, float dl, float dh) {
            this.maSV = masv;
            this.tenSV = tensv;
            this.lop = lop;
            this.dt = dt;
            this.dl = dl;
            this.dh = dh;
        }
        public SINHVIEN(SINHVIEN _sv) {
            this.maSV = _sv.maSV;
            this.tenSV = _sv.tenSV;
            this.lop = _sv.lop;
            this.dt = _sv.dt;
            this.dl = _sv.dl;
            this.dh = _sv.dh;
        }
        //Khai bao cac property cho cac bien thanh vien cua lop SINHVIEN
        public string MASV {
            get { return maSV; }
            set { maSV = value; }
        }
        public string TENSV
        {
            get { return tenSV ; }
            set { tenSV = value; }
        }
        public float DIEMTOAN
        {
            get { return dt; }
            set { dt = value; }
        }
        public float DIEMLY
        {
            get { return dl; }
            set { dl = value; }
        }
        public float DIEMHOA
        {
            get { return dh; }
            set { dh = value; }
        }
        //Khai bao cac phuong thuc cua lop SINHVIEN
        public void nhapDL() {
            Console.Write("Nhap ma sinh vien: ");    maSV = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap ten sinh vien: ");   tenSV = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap lop hoc: ");         lop = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap diem Toan: ");      dt = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap diem Ly: ");        dl = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap diem Hoa: ");       dh = float.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public float TinhdiemTB() {
            float kq;
            kq = (dt + dl + dh) / 3;
            return kq;
        }
        public void inDL() {           
            Console.WriteLine("Ma sinh vien: {0}",maSV);
            Console.WriteLine("Ten sinh vien: {0}", tenSV);
            Console.WriteLine("Lop hoc: {0}", lop);
            Console.WriteLine("Diem toan: {0}", dt);
            Console.WriteLine("Diem ly: {0}", dl);
            Console.WriteLine("Diem hoa: {0}", dh);
            Console.WriteLine("Diem trung binh: {0}", TinhdiemTB().ToString());
            Console.WriteLine("----------------------------------------------");
        }
    }
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //Tao doi tuong sv1 voi ham khoi dung co tham so;
            SINHVIEN sv1 = new SINHVIEN("SV01","Nguyen Minh Ngoc ","CDN LTMT K1",6,7,6);
            sv1.inDL();
            //Tao doi tuong sv2 voi ham khoi dung khong co tham so;
            SINHVIEN sv2 = new SINHVIEN();
            sv2.nhapDL();
            sv2.inDL();
            //Tao doi tuong sv3 voi ham khoi dung sao chep
            SINHVIEN sv3 = new SINHVIEN(sv1);
            sv3.MASV = "SV03";
            sv3.TENSV = "Nguyen Giang Linh";
            sv3.inDL();
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post