Code C#: Tính tổng của n số (nhập từ bàn phím). Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trong n số đó. Sử dụng MẢNG


//Yêu cầu: Viết chương trình Console Application. Tính tổng của n số nhập từ bàn phím. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong n số đó. 
//Cách 1: Sử dụng mảng lưu trữ

class Program{
        static void Main(){
            int n,s=0;
            int[] a;
            Console.Write("Nhap so can tinh tong: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
            a = new int[n];
            for (int i = 0; i < n; i++){
                Console.Write("Nhap phan tu thu {0}: ",i+1);
                a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            for (int i = 0; i < n; i++){
                s += a[i];
            }
            for (int i = 0; i < n - 1; i++)
                for (int j = i; j < n;j++ )
                    if (a[i] <= a[j]) {
                        int tg = a[i];
                        a[i] = a[j];
                        a[j] = tg;
                    }
            Console.WriteLine("Tong cua {0} so nhap tu ban phim la: {1}", n, s);
            Console.WriteLine("Gia tri lon nhat: {0}",a[0]);
            Console.WriteLine("Gia tri nho nhat: {0}",a[n-1]);
            Console.ReadLine();
        }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post