Code C#: Tính giai thừa của N (nguyên) nhập từ bàn phím.


//Yêu cầu: Viết chương trình Console Application, tính giai thừa của N nguyên nhập từ bàn phím. GiaiThua=1.2.3.4.....N
class Program{
        static void Main(){    
            int n, GT=1;
            Console.Write("Nhap so N can tinh giai thua: ");           
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 2; i <= n; i++)
                   GT *= i;
            Console.WriteLine("Giai thua cua {0} la: {1}",n,GT);
            Console.ReadLine();
        }
    }

Related Posts
Previous
« Prev Post