Code C#: Nhập vào số nguyên n có 8 chữ số. Tính tổng các chữ số, trung bình cộng của tổng


/*---  Yêu cầu: Nhập vào số nguyên n có 8 chữ số. Hãy tìm:
        - Giá trị tổng của các chữ số
        - Giá trị hàng đơn vị của tổng
        - Trung bình cộng của tổng   -------*/
class Program{
        static void Main(){
            int n;
            do{
                Console.Write("Nhap so n co 8 chu so: ");
                n = int.Parse(Console.ReadLine());
            }while(n<10000000 || n>99999999);
            //Tinh tong cua cac chu so
            int s = 0;
            int du;
            int sbd = n;
            while (n != 0) {
                du = n % 10;
                s += du;
                n /= 10;
            }
            //Tinh gia tri hang don vi cua tong
            int hdv;
            hdv = s % 10;
            //Trung binh cong cua tong
            float tbc;
            tbc = (float) s / 8;
            Console.WriteLine("Tong cac chu so cua {0} la: {1}",sbd,s);
            Console.WriteLine("Gia tri hang don vi cua {0} la: {1}",s,hdv);
            Console.WriteLine("Trung binh cong cua {0} la: {1}",s,tbc);
            Console.ReadLine();
        }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post