Code C#: Nhập vào số nguyên N có 4 chữ số. Tìm chữ số lớn thứ nhì trong 4 chữ số.


//Yêu cầu: Viết chương trình với loại ứng dụng Console Application, nhập vào số nguyên n có 4 chữ số. Hãy tìm chữ số lớn thứ nhì.
Ví dụ: n = 1895. n có 4 chữ số 1,8,9,5. Chữ số lớn thứ nhì: 8.
class Program{
        static void Main(){           
            int n;
            int[] a = new int[4];
            do{
                Console.Write("Nhập số n có 4 chữ số: ");
                n = int.Parse(Console.ReadLine());
            } while (n < 1000 || n > 9999);           
            for (int i = 0; i < 4; i++) {
                a[i] = n % 10;
                n = n / 10;
            }
            for (int i = 0; i < 3; i++)
                for (int j = i; j < 4;j++)
                    if (a[i] <= a[j]){
                        int tg = a[i];
                        a[i] = a[j];
                        a[j] = tg;
                    }            
            Console.WriteLine("So lon thu nhi trong 3 so la: {0}", a[1]);   
            Console.ReadLine();
        }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post