Code C#: Nhập vào số nguyên N có 3 chữ số. Tính tổng 3 chữ số đó


//Viết chương trình Console Application, nhập vào số nguyên n có 3 chữ số. Hãy tính tổng 3 chữ số đó.
namespace BaiThucHanh1{
    class Program{
        static void Main(){
            int n;
            Console.Write("Nhap vao so nguyen n: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int s = 0;
            int du;
            while (n != 0) {
                du = n % 10;
                s = s + du;
                n = n / 10;
            }
            Console.WriteLine("Tong cac chu so la: {0}",s.ToString());
            Console.ReadLine();
        }
    }
}


Related Posts
Previous
« Prev Post