Code C#: Nhập vào độ dài 3 đoạn. Kiểm tra 3 đoạn đó có tạo thành tam giác không? Và thuộc loại tam giác nào.


//Yêu cầu: Viết chương trình với loại ứng dụng Console Application, nhập vào 3 số. Kiểm tra xem đó có phải là 3 cạnh của một tam giác không. Nếu phải thì xem đó là loại tam giác gì.
class Program{
        static void Main(){
            float x, y, z;
            Console.Write("Nhap chieu dai canh x: ");
            x = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap chieu dai canh y: ");
            y = float.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap chieu dai canh z: ");
            z = float.Parse(Console.ReadLine());
            if (x <= 0 || y <= 0 || z <= 0 || x + y <= z || y + z <= x || x + z <= y)
                Console.WriteLine("Ban nhap sai");
            else {
                if ((x == y && x * x * 2 == z * z) || (x == z && x * x * 2 == y * y) || (y == z && y * y * 2 == x * x))
                    Console.WriteLine("Tam giac vuong can");
                else {
                    if (x == y && y == z && z == x)
                        Console.WriteLine("Tam giac deu");
                    else {
                        if (x == y || y == z || z == x)
                            Console.WriteLine("Tam giac can");
                        else
                            Console.WriteLine("Tam giac thuong");
                    }
                }
            }
            Console.ReadLine();
        }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post