Code C#: Nhập vào 2 số a, b. Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của a và b

//Viết chương trình Console Application, nhập vào 2 số a và b. Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của 2 số a, b.

class Program{
        static void Main(){
            int a, b;
            do{
                Console.WriteLine("Nhap gia tri a: ");
                a = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.WriteLine("Nhap gia tri b: ");
                b = int.Parse(Console.ReadLine());
            } while (a == 0 || b == 0);
            Math.Abs(a);
            Math.Abs(b);
            while (a != b){
                if (a > b) a = a - b;
                else b = b - a;
            }
            Console.WriteLine("USCLN la: {0}",a);
            Console.ReadLine();
        }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post