Code C#: Nhập 2 số từ bàn phím. Hoán vị 2 số đó

//Viết chương trình Console Application, nhập vào 2 số a và b từ bàn phím. Hãy hoán vị 2 số đó. 
Ví dụ: a=5, b=7  => a=7, b=5


namespace LapTrinhCoBan{
    class Program{
        static void Main(){
            int a,b,temp;
            Console.Write("Nhap vao so nguyen a: ");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap vao so nguyen b: ");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            //Dung bien trung gian temp de luu gia tri hoan doi cua a,b
            temp = a;
            a = b;
            b = temp;
            Console.WriteLine("Gia tri cua a = {0}, b = {1}",a,b);
            Console.ReadLine();
        }
    }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post