Code C#: Xây dựng lớp trừu tượng và cách ghi đè phương thức trừu tượng ở lớp kế thừa


Xây dựng lớp trừu tượng Hình có thuộc tính PI, phương thức trừu tượng: TinhDienTich và TinhTheTich.
- Xây dựng lớp HinhTron kế thừa từ lớp Hinh, cài đặt phương thức ảo để tính diện tích, thể tích của hình tròn.
- Xây dựng lớp HinhLapPhuong kế thừa từ lớp Hinh, cài đặt phương thức ảo để tính diện tích, tính thể tích của hình lập phương.
namespace Lop_TruuTuong{
    abstract public class Hinh {
        protected double PI = 3.14159;
        abstract public double TinhDienTich();
        abstract public double TinhTheTich();
    }
    public class HinhTron : Hinh {
        private double bankinh;
        public HinhTron(double r){
            this.bankinh = r;
        }
        public override double TinhDienTich(){
            return PI * bankinh * bankinh;
        }
        public override double TinhTheTich() {
            return 0;
        }
    }
    public class HinhLapPhuong : Hinh {
        private double a, b, c;
        public HinhLapPhuong(double a, double b, double c) {
            this.a = a;
            this.b = b;
            this.c = c;
        }
        public override double TinhDienTich() {
            return 2*(a*b + b*c + c*a);
        }
        public override double TinhTheTich() {
            return a * b * c;
        }
    }
    class Program
    {       
        public static void Main()
        {
            HinhTron ht1 = new HinhTron(5);
            HinhLapPhuong hlp1 = new HinhLapPhuong(2, 3, 4);
            Console.WriteLine("Dien tich hinh tron: {0}. The tich hinh tron: {1}",ht1.TinhDienTich(),ht1.TinhTheTich());
            Console.WriteLine("Dien tich hinh lap phuong: {0}. The tich hinh lap phuong: {1}",hlp1.TinhDienTich(),hlp1.TinhTheTich());
            Console.ReadLine();           
        }
    }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post