Code C#: Kiểm tra số N (nguyên) nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố không


/*Yêu cầu: Viết chương trình với loại ứng dụng Console Application, nhập số N (nguyên) từ bàn phím. Kiểm tra N có phải là số Nguyên tố không. */
class Program{
        static void Main(){
            int n;
            bool ok = true;
            Console.Write("Nhap so N can kiem tra: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (n <= 1) ok = false;
            else {
                if (n == 2) ok = true;
                for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(n); i++)
                    if (n % i == 0) ok = false;
                    else ok = true;                   
            }
            if (ok == true) Console.WriteLine("{0} la so nguyen to", n);
            else Console.WriteLine("{0} khong la so nguyen to",n);
            Console.ReadLine();
        }
    }

Related Posts
Previous
« Prev Post