Code C#: Bài tập cơ bản về LỚP (CLASS) - Thiết kế lớp SINH VIÊN


//Yêu cầu: Thiết kế lớp sinh viên bao gồm các thuộc tính:
- Họ tên, tuổi, điểm toán, điểm văn, điểm trung bình của 1 sinh viên. 
- Khai báo mảng sử dụng lớp sinh viên trên để nhập thông tin cho n sinh viên (n nhập từ bàn phím). 
- Tính điểm trung bình và in ra màn hình danh sách các sinh viên đó.
namespace BaiThucHanhLop{      
        class Student{
            private string _hoTen;
            private int _tuoi;
            private double _diemToan;
            private double _diemVan;
            private double _dtb;
            //Hàm khởi tạo không có tham số
            public Student(){
                HoTen = "";
                DiemVan = 0;
                DiemToan = 0;
                Dtb = 0;
            }
            //Các phương thức Properties để get/set giá trị cho các thuộc tính
            public string HoTen{
                get { return _hoTen; }
                set { _hoTen = value; }
            }
            public int Tuoi{
                get { return _tuoi; }
                set { _tuoi = value; }
            }
            public double DiemToan{
                get { return _diemToan; }
                set { _diemToan = value; }
            }
            public double DiemVan{
                get { return _diemVan; }
                set { _diemVan = value; }
            }
            public double Dtb{
                get { return Math.Round(((DiemToan + DiemVan) / 2), 2); }
                set { _dtb = value; }
            }                    
            //Các phương thức nhập/xuất dữ liệu                    

            public void nhap()
            {
                Console.Write(" \t -Nhap ho ten:");
                HoTen = Console.ReadLine();
                Console.Write(" \t -Nhap diem toan:");
                Double temp;
                temp = double.Parse(Console.ReadLine());
                if (temp > 10 || temp < 0)
                {
                    Console.WriteLine(" \t !!! Diem phai nam trong khoang 0 -> 10");
                    Console.Write(" \t -Nhap lai diem toan:");
                    temp = double.Parse(Console.ReadLine());
                }
                DiemToan = temp;

                Console.Write(" \t -Nhap diem van:");
                temp = double.Parse(Console.ReadLine());
                if (temp > 10 || temp < 0)
                {
                    Console.WriteLine(" \t -Diem phai nam trong khoang 0 -> 10");
                    Console.Write(" \t -Nhap lai diem Van:");
                    temp = double.Parse(Console.ReadLine());
                }
                DiemVan = temp;

            }
            public void xuat(){
                Console.WriteLine("{0,-15}{1,-15}{2,-15}{3,-15}", HoTen, DiemToan, DiemVan, Dtb);
            }
        }

    class Program{       
        public static void Main(){
            int n;
            Console.Write(" Nhap so luong hoc sinh: ");
            n = int.Parse(Console.ReadLine());

            Student[] _arrStudent = new Student[n];
            for (int i = 0; i < n; i++){
                Console.WriteLine(" Nhap thong tin sinh vien thu: " + (i + 1).ToString());
                _arrStudent[i] = new Student();
                _arrStudent[i].nhap();
            }

            Console.WriteLine(" Danh sach hoc sinh: ");
            Console.WriteLine("{0,-15}{1,-15}{2,-15}{3,-15}", "Ho Ten", "Diem Toan", "Diem Van", "DTB");

            for (int i = 0; i < n; i++){
                _arrStudent[i].xuat();
            }
            Console.ReadLine();           
        }
    }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post