Code C#: Tổng 2 số nguyên a, b nhập từ bàn phím (Console)


using System;
namespace Tong2so{
    class Program {
        static void Main(string[] args) {
            int a, b, kq;
            Console.WriteLine(" Nhập gia tri a: ");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine(" Nhập gia tri b: ");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            kq = a + b;
            Console.WriteLine("kq=" + kq.ToString());
        }
    }
}

Related Posts
Previous
« Prev Post