Code C#: Nhập, xuất với mảng 1 chiều (Console)

Code C#: Nhập, xuất với mảng 1 chiều (Console)

using System;
static void Main(string[] args){
    int[] a = new int[10];
    //nhap gia tri cho mang 1 chieu
    for (int i = 0; i < 10; i++){
        Console.Write("Nhap a[{0}]=", i);
        a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    //xuat mang 1 chieu
    for (int i = 0; i < 10; i++){
        Console.WriteLine("{0} ", a[i]);
    }
}
Xem chi tiết

Code C#: Tổng 2 số nguyên a, b nhập từ bàn phím (Console)

Code C#: Tổng 2 số nguyên a, b nhập từ bàn phím (Console)

using System;
namespace Tong2so{
    class Program {
        static void Main(string[] args) {
            int a, b, kq;
            Console.WriteLine(" Nhập gia tri a: ");
            a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine(" Nhập gia tri b: ");
            b = int.Parse(Console.ReadLine());
            kq = a + b;
            Console.WriteLine("kq=" + kq.ToString());
        }
    }
}
Xem chi tiết

Code C#: Giải phương trình bậc nhất (Console)

Code C#: Giải phương trình bậc nhất (Console)

using System; 
namespace PhuongTrinhBacNhat{
    class Program {
        static void Main(string[] args) {
            Console.Write("Nhap he so a :");
            int a = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap he so b :");
            int b = int.Parse(Console.ReadLine());
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    Console.WriteLine("Phuong trinh co vo so nghiem");
                else
                    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem ");
            else{
                int ketqua = -b / a;
                Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem la x = {0}",
                ketqua.ToString());
            }
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
Xem chi tiết

Code C#: Giải phương trình bậc 2 (Console)

Code C#: Giải phương trình bậc 2 (Console)

/* Giải và biện luận phương trình bậc 2 (sử dụng ứng dụng Console) */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace GiaiPT_bac2{
    class Program{
        static void Main(string[] args){
            float a, b, c;
            string xau;
            // Nhap a,b,c
            Console.WriteLine("\n Nhap he so: ");
            Console.Write("\n a= ");
            xau = Console.ReadLine();
            a = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n b= ");
            xau = Console.ReadLine();
            b = float.Parse(xau);
            Console.Write("\n c= ");
            xau = Console.ReadLine();
            c = float.Parse(xau);
            // Giai va bien luan
            if (a == 0)
                if (b == 0)
                    if (c == 0)
                        Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo so nghiem");
                    else
                        Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem");
                else
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co 1 nghiem x= {0}", c / b);
            else {
                float delta=b*b-4*a*c;
                if(delta<0)
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh vo nghiem");
                if(delta==0)
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co nghiem kep x1=x2= {0}",-b/(2*a));
                if (delta > 0){
                    float x1, x2;
                    x1 = (-b - (float)Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    x2 = (-b + (float)Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
                    Console.WriteLine("\n Phuong trinh co 2 nghiem x1= {0}; x2= {1}", x1, x2);
                }
            }
        }
    }
}

Xem chi tiết